خط مشی سازمان

خط مشی سازمان

آگاهی از نیازها و خواسته مشتریان از طریق مطالعه، مراجعه و تحقیق به منظور ارائه خدمات مطلوب و افزایش سطح رضایت آنها می باشد .

تاکید بر ارزشهای والای نیروی انسانی و تلاش در جهت توانمند سازی و ایجاد محیط مناسب کاری به منظور تحقق اصل شایسته سالاری توسعه و همکاری مستمر و موثر با تامین کنندگان کالا با توزیع محصولات آنها به منظور ایجاد روابط متقابل سودمند و پایدار بهبود و ارتقای عملکرد فرایندهای شرکت با استناد به اصول بهره وری و بهینه سازی روش ها به منظور افزایش رضایت ذینفعان. توسعه مستمر سهم بازار با افزایش توزیع و تاکید بر اصل خلاقیت، نوآوری و استفاده از فرصت ها به منظور تامین منافع سهامداران می باشد .